ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost APIQA s.r.o., se sídlem Ratiboř 427, 756 21 Ratiboř, IČO: 05661412, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  pod sp. zn. C 68784 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Uvedené zpracování má za cíl nabídnout Vám především nejnovější informace o stávajících i nových produktech a službách APIQA s.r.o. Dalším z cílů je poskytnout Vám časově omezené nabídky, praktické informace, a to písemně nebo elektronicky.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese office@apiqa.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Jste-li naším klientem, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, IČO (v případě že podnikáte)

b) Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa

c) Informace o využívání služeb APIQA s.r.o. – například jaké služby u nás máte sjednané, na základě těchto dat jsme schopni Vám doporučit vhodné produkty a služby.

d) Informace z interakcí s Vámi – například informace ze záznamů komunikace, pomocí e-mailu, chatu, sms.

e) Transakční údaje – zejména informace o Vašich platbách za služby APIQA s.r.o. .

 

Reagujete-li na některou z našich marketingových nabídek nebo registrujete-li se na našem webu www.tvorimevidea.cz, budete vyzvání k vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení
 2. Telefonní číslo
 3. E-mail

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

K marketingové činnosti využíváme Facebook a Google. Pokud přicházíte do této zóny, jistě jste museli potvrdit zásady ochrany osobních údajů těchto společností. Jen pro připomenutí:

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

https://www.facebook.com/business/gdpr

 

Zabezpečení osobních údajů

Na bezpečnost Vašich osobních údajů velmi dbáme. Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v nejvyšší možné míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Kromě zabezpečení provozního prostředí používáme v některých oblastech šifrování dat. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

 

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Osobní údaje mohou pocházet rovněž od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete přes web, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na office@apiqa.cz.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • Logistickému partnerovi APIQA s.r.o.
 • Advokátní kanceláři;
 • Zpracovatelům, kteří poskytují Správci software, serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
 • Externímu marketingovému oddělení

 

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese office@apiqa.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Způsob odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů (přijímání informací o novinkách, přijímání informací o soutěžích, přijímání informací o akčních nabídkách) je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. Nechcete již dostávat žádné nabídky, informace o soutěžích, filmových tipech či plánovaných změnách? Vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

 •             Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste.
 •             Uveďte, komu odvolání podáváte. Můžete adresovat na sídlo společnosti APIQA s.r.o. , Ratiboř 427, 756 21 Ratiboř.
 •             Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje. Pokud byste rádi dostávali jen vybrané typy informací, uveďte, prosím, jaké, abychom Vám mohli vyhovět.
 •             Váš vlastnoruční podpis.
 • Váš požadavek pošlete na adresu sídla společnosti APIQA s.r.o. , Ratiboř 427, 756 21 Ratiboř nebo e-mailem na: office@apiqa.cz.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu lze poslat pouze v písemné podobě, a to proto, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte, prosím, odvolání podepsat.

 

Zpoplatnění informací

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat poplatek Kč 100,- zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadované informace. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od APIQA s.r.o.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

 

Dotazy k ochraně osobních údajů

S dotazy či požadavky ve vztahu se zpracováním osobních údajů APIQA s.r.o. se můžete kdykoliv obrátit na:

APIQA s.r.o. , Ratiboř 427, 756 21 Ratiboř ; e-mail: office@apiqa.cz

Dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 05. 2018.